Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

Prílohy

Popis

o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Prílohy

Popis

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Polhora