Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora

Prílohy

Popis

ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 04 záväznej časti Územného plánu obce Nová Polhora, a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 zo dňa 09.09.2010, VZN č. 01/2013 zo dňa 29.11.2023, VZN č. 03/2016 zo dňa 28.01.2016 a VZN č. 01/2018 zo dňa 26.07.2018

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

Prílohy

Popis

o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Prílohy

Popis

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Polhora