Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024.

Žiadosť možno doručiť elektronickou poštou na adresu: sekretariat@novapolhora.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr 24.04.2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 7.6.2024)
v úradných hodinách obce,

v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20.5.2024),

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20.5.2024)

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

• korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz;

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 7.6.2024).

Prílohy

Popis

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre Voľby do Európskeho parlamentu

E-mailová adresa

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre:

Okrsok č. 1 – Nová Polhora – sekretariat@novapolhora.sk.

Prílohy

Popis

Oznámenie

o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

František Kubizniak, starosta obce Nová Polhora, v zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky              č. 12 zo dňa 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

utváram

na území obce Nová Polhora

1 volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu

určujem

1 volebnú miestnosť – malá zasadačka v kultúrnom dome

Prílohy

Popis

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára 2024

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.