Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Polhora