Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Stavebné povolenie – „Zberný dvor Vtáčkovce“ v zložení: SO 01 – garáž + zázemie pre zamestnancov, SO 02 – prístrešok pre uloženie odpadu, SO 03 – oporný múr + oplotenie, SO 04 – spevnené plochy na pozemku parcely KN-C č. 1288/4, k. ú. Vtáčkovce

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou na stavbu „Zberný dvor – Vtáčkovce“