Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Obec Nová Polhora je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Nová Polhora na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Nová Polhora v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,
  2. zákazky podlimitné,
  3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:Obec Nová Polhora
 Adresa:Obecný úrad Nová PolhoraNová Polhora 95, 044 44 Kráľovce
 IČO:00 324 540
 DIČ:20 21 24 49 07
 Banka:VÚB a.s.
 Účet:08626-542/0200
 Telefón055 695 83 48sekretariát
 Fax: 055 695 83 48
 E-mail:sekretariat@novapolhora.sk  
 Web:                     www.novapolhora.sk

Nadlimitné zakázky

Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako

a) 134 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4 zákona,

b) 207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) zákona; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4 zákona,

c) 134 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona, okrem zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v písmene e),

d) 207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) zákona,

e) 207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii č. 8 prílohy č. 2 zákona, kategórii č. 5 podľa Spoločného slovníka obstarávania zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zákona zadávanú verejným obstarávateľom,

f) 414 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,

g) 5 186 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitné zakázky

Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zakázku a ide o zákazku

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je

1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Ak je predpokladaná hodnota zákazky (zákazka na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nie je nadlimitnou, alebo podlimitnou) rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v „profile verejného obstarávateľa“ zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Dokumenty na stiahnutie