Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Nová Polhora môže doručiť politická strana, koalícia alebo petičný výbor v lehote do 19. 02. 2024 v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 alebo na e-mailovú adresu: sekretariat@novapolhora.sk.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto

a)  politické strany a politické hnutia:

  • HLAS – sociálna demokracia
  • Kresťanskodemokratické hnutie
  • Progresívne Slovensko
  • Sloboda a Solidarita
  • Slovenská národná strana
  • SMER – sociálna demokracia

b) koalícia:

  • SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ

Prílohy

Popis

Obec Nová Polhora zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024.

Žiadosť možno doručiť elektronickou poštou na adresu: sekretariat@novapolhora.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr 7.2.2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce,

v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024)

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

• korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz;

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Prílohy

Popis

Informácie pre voliča

 I
Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.
 

II
Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 

III
Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

– výkon trestu odňatia slobody,

– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Prílohy

Popis

Oznámenie

o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

František Kubizniak, starosta obce Nová Polhora, v zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky              č. 1 zo dňa 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

utváram

na území obce Nová Polhora

1 volebný okrsok pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

určujem

1 volebnú miestnosť – malá zasadačka v kultúrnom dome

Prílohy

Popis

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.


Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,


u r č u j e m


deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.


Peter Pellegrini v. r.