Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola

Naša materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku spravidla od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Prevádzková doba je od 7:30 hod. do 16:05 hod.

Dbáme na všestranný rozvoj rozumových schopností detí v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí tak, aby boli schopné zvládnuť vstup do 1. ročníka ZŠ.

Pri stanovení úloh vychádzame vždy z Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a úlohy plníme v jednotlivých výchovných zložkách formou hier, didaktických aktivít, pri pobyte vonku a v iných záujmových činnostiach počas celého dňa. Deti sa hravou formou oboznamujú aj so základmi Anglického jazyka. Organizovaním rôznych akcií sa snažíme prispievať k obohacovaniu života našich detí, aby sa u nás cítili čo najlepšie.

Adresa:  Materská škola Nová Polhora 95 044 44 Nová Polhora
  Telefón:  055 6958 111

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka: Mgr. Slávka Hromjaková
Učiteľka:Slávka Vengrinová

Vstup do materskej školy predstavuje významný medzník v živote každého dieťaťa. Bezproblémový prechod dieťaťa z rodiny do školy môže vo veľkej miere ovplyvniť rodina, ale najväčšie možnosti ako uľahčiť dieťaťu prechod z rodiny do prvej vzdelávacej inštitúcie sú na učiteľke. Už od prvého kontaktu dieťaťa s učiteľkou sa začínajú utvárať predpoklady pre optimálny rozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý závisí od dobrej klímy, ktorá podporuje spokojnosť detí, rodičov, ale aj zamestnancov školy.

Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu pred vstupom do MŠ:

Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ, tým že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu vysporiadať sa s požiadavkami postupne.

 • Vytváranie pohody doma.
 • Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia.
 • Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi.
 • Zoznámenie dieťaťa s MŠ (napr. prechádzka k areálu MŠ).
 • Podporovanie psychickej a telesnej odolnosti a odolnosti voči stresu.
 • Prispôsobenie denného režimu v MŠ.
 • Podporovanie osamostatňovania dieťaťa (napr. v sebaobsluhe – obliekaní, jedle, hygienických návykoch …).

Ako pomáha materská škola adaptácii dieťaťa na MŠ:

 • Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.
 • Vytvorenie adaptačného plánu pre dieťa v spolupráci s rodičom.
 • Umožnenie prítomnosti rodiča v materskej škole s dieťaťom.
 • Po dohode s rodičom umožnenie predlžovania pobytu dieťaťa v MŠ bez prítomnosti rodiča.
 • Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.
 • Vytváranie príjemnej, pohodovej a priateľskej atmosféry.
 • Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi, príťažlivé prostredie pre deti, zaujímavé aktivity.
 • Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi.