Preskočiť na obsah

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčného ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, tenis a hádzanú.

   Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska

Pondelok – Sobota

08:00 hod. – 22:00 hod. – verejnosť podľa odsúhlaseného harmonogramu so správcom ihriska

Nedeľa

13:00 hod. – 22:00 hod. – verejnosť podľa odsúhlaseného harmonogramu so správcom ihriska

  

Cenník

  • občania s trvalým pobytom v obci Nová Polhora – 0 €/hod. bez použitia osvetlenia
  • ostatná verejnosť                                                       – 10 €/hod. bez použitia osvetlenia

 Príplatok za použitie osvetlenia je 2 €/hod.

Poplatok za užívanie multifunkčného ihriska je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu jeden deň vopred, maximálne na jeden týždeň dopredu počas úradných hodín obecného úradu. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže multifunkčné ihrisko prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom môže po dohode so správcom multifunkčného ihriska prenájom pokračovať o ďalší časový úsek. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.

Rezerváciu multifunkčného ihriska je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom multifunkčného ihriska.

Prenájom multifunkčného ihriska sa poskytuje na celú hodinu.

Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu.

   

Správca ihriska

Stanislav Lukačko

Tel.: +421 907 405 674

  • Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na multifunkčného ihriska vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko s  povinnosťou dodržiavať prevádzkový poriadok.
  • Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním  nedošlo k zraneniu a ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ alebo jej zákonný zástupca je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
  • Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru multifunkčného ihriska výhradne cez vstupnú bránu.
  • Vodenie psov a iných zvierat do priestoru multifunkčného ihriska je zakázané.
  • Na multifunkčnom ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
  • V areáli multifunkčného ihriska je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok, je zakázaný vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami, je zakázané správať sa hlučne a nespoločensky.
  • Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný v priestore multifunkčného ihriska a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
  • Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuvNesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom,  znečistená obuv.