Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Nájomná zmluva

ID: Z/2022/009 – Obec Nová Polhora

1,00 €

19.5.2022

Začiatok účinnosti 19.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kubizniaková Zuzana

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Prenájom pozemku parcely KN-C 358, k. ú. Nová Polhora za účelom výstavby prístupovej komunikácie k parcele KN-C351, k. ú. Nová Polhora

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze odpadových vôd zo žúmp

ID: Dodatok 1/Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žúmp – Richard Červeňák

19.5.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Richard Červeňák

Dodávateľ - Sídlo Sokolia 145/22, 044 31 Sokoľ

Dodávateľ - IČO 46840834

Prílohy

Popis

Zmena ceny za jeden vývoz

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žúmp

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2019/12 b.j. Nová Polhora

ID: Dodatok 2/NZ/1/2019/12 b.j. Nová Polhora – Obec Nová Polhora

16.5.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Uličný Ľubomír

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 1/2019/12 b.j. Nová Polhora

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

ID: Z 2022/008 – Obec Nová Polhora

346,08 €

16.5.2022

Začiatok účinnosti 17.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 346,08 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ ReSocia n. o.

Objednávateľ - Sídlo Petrovce 2, 072 62 Petrovce

Objednávateľ - IČO 35581727

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi na spolufinancovanie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Nová Polhora

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

ID: Z 2022/007 – Obec Nová Polhora

500,00 €

13.5.2022

Začiatok účinnosti 13.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.5.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Futbalový klub FC Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 50, 044 44 Nová Polhora

Objednávateľ - IČO 35530375

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Dotácia na financovanie nákladov spojených s činnosťou FC Nová Polhora a na usporiadanie futbalových zápasov

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy

ID: Z 2022/006 – Obec Nová Polhora

2.5.2022

Začiatok účinnosti 3.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Objednávateľ - Sídlo ul. Popradská 66, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00397768

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

Prílohy

Popis

Bezodplatné zabezpečenie odbornej praxe pre študenta magisterského študijného programu verejná správa v dennej forme štúdia na Fakulte verejnej správy.

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

ID: Z 2022/005 – Alphabet partner s. r. o.

108,00 €

23.3.2022

Začiatok účinnosti 24.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2022

Suma s DPH 108,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Alphabet partner s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Systém CRZ – zabezpečenie automatizácie pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva

Zmluva o spolupráci

ID: Z 2022/004 – Združenie miest a obcí Slovenska

500,00 €

23.3.2022

Začiatok účinnosti 24.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Bezručova 9, 851 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00584614

Prílohy

Popis

Spolupráca pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2056_ZoD 2020/OBEC

ID: Z 2022/003 – KOSIT a. s.

18.3.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2056_ZoD 2020/OBEC

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-0-2056_ZoD 2020/OBEC

Nájomná zmluva

ID: Z 2022/002 – Metrostav DS a. s. PO Viktória

1,00 €

23.2.2022

Začiatok účinnosti 23.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.2.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Metrostav DS a. s. PO Viktória

Dodávateľ - Sídlo Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov

Dodávateľ - IČO 46120602

Prílohy

Popis

Prenájom odberného miesta za účelom odberu elektrickej energie pre vlastnú potrebu.

Zmluva o dielo

ID: Zmluva o dielo – Architektonické štúdio Atrium s. r. o.

5 760,00 €

27.1.2022

Začiatok účinnosti 28.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2022

Suma s DPH 5 760,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Architektonické štúdio Atrium s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Územný plán obce Nová Polhora, Zmeny a doplnky č. 04

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 01/2015

ID: Z 2021/028 – GIANT s. r. o.

31.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ GIANT s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy