Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

ID: 2021

7.10.2021

ID 2021

Dátum uloženia 7.10.2021

Odberná lehota 24.10.2021

Miesto uloženia Pošta Kráľovce

Odosielateľ Okresný úrad Košice - okolie

Adresát Milan Durkáč

Prílohy: Žiadne prílohy.

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 07.10.2021 do 24.10.2021. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.