Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Kolaudačné rozhodnutie – LPP Nová Polhora -Stavba S3: Obchodno-obslužný areál:

  • stavebný objekt SO 3.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T2 – S3
  • stavebný objekt SO 3.05.2 Trasformovňa T2 – S3

Prílohy

Popis

Kolaudačné rozhodnutie – LPP Nová Polhora – Stavba S7 Logisticko-výrobný areál:

  • stavebný objekt: SO 7.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T6-S7
  • stavebný objekt: SO 7.05.2 Transformovňa T6-S7

Prílohy

Popis

Informácia o prerokovaní Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky č. 04“, v zmysle § 6, odst. 5, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Prílohy

Popis

Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Nová Polhora, lokalita Povrazy

Prílohy

Popis

„Veľká Ida – rozšírenie verejnej kanalizácie – stoka A14“ – umiestnenie líniovej stavby

Prílohy

Popis

Povolenie užívania stavby Predškolské zariadenie v obci Veľká Ida SO 12 – Plynofikácia a SO 13 – Distribučný plynovod

Prílohy

Popis

Začatie územného konania „Veľká Ida – Rozšírenie verejnej kanalizácie – stoka A14“