Preskočiť na obsah

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené
10. januára 2024
Kategória

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.


Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,


u r č u j e m


deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.


Peter Pellegrini v. r.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Voľby prezidenta 2024

Prílohy

Žiadne prílohy.