Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – Rozhodnutie_ZaD ÚPNO č. 04

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 04“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/OÚ KE-okolie,odb.starostlivosti o ŽP - Rozhodnutie

Prílohy