Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením spojenej s kolaudáciou stavby

Zverejnené
8. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. septembra 2022 − 22. septembra 2022
Kategória

LPP Nová Polhora – STAVBA S6: Logistický areál, stavebný objekt SO6.01.1 – Hlavný stavebný objekt 1 (budova STK), SO6.02.2 – Sadové úpravy (v rozsahu pre STK), SO6.04.2 – Vnútroareálový rozvod plynu (prípojka nahradená zásobníkom), SO6.06.1 – Rozvod elektrickej energie NN

Detaily

Číslo/ID dokumentu: STK_dodatočné povolenie zmeny stavby/kolaudácia stavby

Prílohy