Preskočiť na obsah

Výzva na uzatvorenie nájomných zmlúv na hrobové miesto

Zverejnené 7.7.2022.

Kategória

Obec Nová Polhora, ako prevádzkovateľ pohrebiska v Novej Polhore, vyzýva nájomcov, ktorým uplynie, resp. uplynula nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2010, 2011, 2012, doba nájmu 10 rokov), aby sa dostavili pre uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie (10 rokov).

Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Novej Polhore.


V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nová Polhora, je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.           

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.