Preskočiť na obsah

Výzva na uzatvorenie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Zverejnené 31.10.2023.

Kategória

Obec Nová Polhora, ako prevádzkovateľ pohrebiska v Novej Polhore, v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nová Polhora, vyzýva nájomcov, ktorým uplynie, resp. uplynula nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2010, 2011, 2012, 2013, doba nájmu 10 rokov), aby sa dostavili pre uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie.

V prípade, že nie ste si istí, kedy Vám končí nájomné na nájomnej zmluve, môžete si to overiť na https://www.cintoriny.sk/src/index.php?simpleSearch=&type=home&city=nov%C3%A1+polhora&cintorinId=1234,  alebo osobne, mailom či telefonicky na obecnom úrade.

Kontakt:   Ing. Lenka Pangrácová, e-mail: sekretariat@novapolhora.sk, tel: +421911567838                                                                                                  

Zároveň v súlade s ustanoveniami § 22 ods. 7 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Obec Nová Polhora zverejňuje zoznam hrobových miest s neznámym nájomcom. Jedná sa o hrobové miesta, na ktorých neevidujeme uzatvorenú nájomnú zmluvu.

Vyzývame preto občanov, aby sa v prípade, že sa jedná o ich rodinné hrobové miesto, zastavili na podpis nájomnej zmluvy a zaplatili za hrobové miesto nájomné. V opačnom prípade začne dňom 1.10.2023 plynúť trojročná lehota, po uplynutí ktorej môže byť hrobové miesto z titulu neznámeho nájomcu zrušené.


Zoznam hrobových miest bez nájomcu bude zverejnený aj na cintoríne. Umiestnenie hrobového miesta s jeho fotografiou môžete takisto nájsť na mape na našej stránke https://www.cintoriny.sk/src/index.php?simpleSearch=&type=home&city=nov%C3%A1+polhora&cintorinId=1234