Preskočiť na obsah

Výzva na úhradu nedoplatkov

Zverejnené 31.10.2023.

Kategória

Obec Nová Polhora, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva túto

v ý z v u

na zaplatenie nedoplatkov na:

  • dani z nehnuteľnosti
  • dani za psa
  • poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadame občanov, ktorí majú voči obci Nová Polhora nedoplatky z vyššie uvedených daní a poplatkov, aby ich bezodkladne uhradili. V opačnom prípade obec pristúpi  k vymáhaniu týchto nedoplatkov.

Nedoplatky uhraďte podľa rozhodnutia k daniam a poplatku, ktoré vám boli doručené do pokladne obecného úradu v Novej Polhore alebo na účet obce SK81 0200 0000 0000 0862 6542. Pre správne identifikovanie platby pri úhrade nedoplatkov na účet uveďte variabilný symbol podľa rozhodnutia k daniam a poplatku.

Obec Nová Polhora, ako správca dane upozorňuje všetkých daňovníkov a poplatníkov, že počnúc zdaňovacím obdobím roku 2024 a nasledujúce PRISTÚPI K ZVEREJŇOVANIU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV NA ÚRADNEJ TABULI OBCE A NA INTERNETOVOM SÍDLE OBCE v zmysle § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.