Preskočiť na obsah

Výzva na rešpektovanie zákazu vypúšťania žúmp do rigolov a záhrad

Zverejnené 5.9.2023.

Kategória

Obec Nová Polhora, v zastúpení starostom obce Františkom Kubizniakom, dôrazne vyzýva občanov, ktorí opakovane nerešpektujú zákaz vypúšťania žúmp do záhrad a prícestných kanálov v obci, aby sa takého konania zdržali, pretože ním ohrozujú podzemné zdroje pitnej vody a znepríjemňujú bývanie všetkým susedom.

Vypúšťanie obsahu žúmp a septikov je vážnym porušením Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny.

Upozorňujeme, že jediným legálnym spôsobom nakladania s odpadovými vodami zo žumpy je ich vývoz cez zmluvných dodávateľov na čistiareň odpadových vôd.

Dňom 15. marca 2018 novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. sa sprísnili podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval kde sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.

Zo zákona o vodách č. 364/2004 vyplýva povinnosť každej fyzickej osoby, ktorá akumuluje odpadové vody v žumpe, zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy, predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Nedodržiavaním týchto predpisov sa dopúšťate porušenia zákona a hrozia Vám sankcie. 

Za pozitívny prístup a spoluprácu v danej veci Vám ďakujeme.