Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie žiadosti o zmenu územného plánu

Zverejnené 18.10.2023.

Kategória

Obec Nová Polhora, ako orgán územného plánovania je podľa § 17 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), povinná obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu z vlastného podnetu, z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí, z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Polhora na svojom zasadnutí dňa 02.10.2023, uznesením č. 73/2023 schválilo začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 5 obce Nová Polhora.

Obec Nová Polhora vyzýva všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali Žiadosť o zmenu územného plánu na Obecný úrad Nová Polhora v termíne do 31.10.2023.

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy) alebo o zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania, ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne predložené Obecnému zastupiteľstvu obce Nová Polhora, aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov Územného plánu obce Nová Polhora.

V prípade zaradenia žiadosti do zmien a doplnkov územného plánu bude obec Nová Polhora podľa § 19 stavebného zákona požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.