Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 06.09.2021 do 24.09.2021. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Zverejnené 6. septembra 2021.
Bez úpravy .