Preskočiť na obsah

Oznam o vykonaní preventívnych protipožiarnych kontrol

Zverejnené 14.8.2023.

Kategória

Obec Nová Polhora oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu  obce, budú od dnešného dňa do konca mesiaca august 2023 vykonávané  preventívne protipožiarne kontroly v obci.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone.

Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi v rodinných domoch a v  stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Obsah a rozsah protipožiarnej kontroly:

  • skladovanie horľavých látok,
  • stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia,
  • vybavenie hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
  • umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrotepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov,
  • stav  komínov, kontrola potvrdenia o čistení

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s nebezpečenstvom vzniku požiaru. Protipožiarne prehliadky slúžia predovšetkým ako prevencia proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť vlastníkov stavieb na možné nebezpečenstvá vzniku požiarov.

Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnej skupine prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.