Preskočiť na obsah

Poskytovanie informácií

Obec Nová Polhora ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii.

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obecný úrad (ďalej len „OcÚ“) bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

Na žiadosť OcÚ písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Postúpenie žiadosti

Ak OcÚ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti OcÚ bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Informácie sa sprístupňujú najmä

 • ústne,
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne OcÚ so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

OcÚ umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. OcÚ pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie nebola porušená ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov a ochrana obchodného tajomstva.

O informácie môžete žiadať

 • osobne priamo na Obecnom úrade, počas úradných hodín,
 • telefonicky, faxom,
 • písomne na adrese OcÚ,
 • elektronickou poštou.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. 

Zo závažných dôvodov môže OcÚ predĺžiť osemdňovú lehotu, najviac však o ďalších osem pracovných dní.

Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osem dňovej lehoty s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo OcU,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

Ak OcÚ poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak OcÚ žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Ak OcÚ v lehote na vybavenie žiadosti neposkytol informácie či nevydal rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnil, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva prostredníctvom OcÚ v Novej Polhore. O odvolaní proti rozhodnutiu obceného úradu rozhoduje starosta obce.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Košiciach v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Zodpovednosť za porušenie zákona

Podľa zákona č. 372/1990 Zb. sa priestupku na úseku prístupu k informáciám dopustí ten kto:

 • vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
 • vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,
 • poruší inú povinnosť stanovenú zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Priestupok sa prerokuje na návrh postihnutej osoby.

Návrh na prejednanie priestupku možno podať do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa žiadateľ o spáchaní priestupku dozvedel. Návrh musí obsahovať tieto informácie:

 • kto je postihnutou osobou,
 • koho navrhovateľ označuje za páchateľa,
 • kedy a akým spôsobom priestupok spáchal.

Priestupok prejedná obvodný úrad v Košiciach. Za priestupok možno uložiť pokutu do 1650 EUR a zákaz činnosti až na 2 roky.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácie

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Poskytovanie informácií nebude pre občanov spoplatnené. K zmene tohto rozhodnutia môže dôjsť v závislosti od nárastu spracovávanej agendy, v takom prípade by bola možnosť úhrady za sprístupnenie informácií prehodnotená.

Dokumenty na stiahnutie