Preskočiť na obsah

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje: 

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2
 • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, 
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku, 
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebujete:

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Lehota na vybavenie: 

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

 • 10,00 € fyzické osoby,
 • 100,00 € právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

Legislatíva

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Rybársky lístok

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky vydáva Obecný úrad Nová Polhora na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Potrebujete:

 • platný občiansky preukaz

Poplatky:

týždenný rybársky lístok1,50 €
mesačný rybársky lístok3,00 €
ročný rybársky lístok7,00 €
trojročný rybársky lístok17,00 €

Od poplatkov sú oslobodení: žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodária ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž a osoby do 15 rokov

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Legislatíva

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dokumenty na stiahnutie