Preskočiť na obsah

Sťažnosť

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánov alebo zamestnancov obce,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy orgánov alebo zamestnancov obce.

Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a pod.),
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a pod.), alebo
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu  (napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní).

Sťažnosťou nie je ani podanie:

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (exekútorov, notárov).

Podávanie sťažností

Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

 Sťažnosť musí obsahovať niektoré náležitosti:

 • musí z nej byť zrejmé, kto ju podáva, a preto musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
 • musí obsahovať predmet sťažnosti a
 • musí z nej byť zrejmé, čoho sa sťažovateľ domáha.

Obecný úrad vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len „záznam“). Okrem predchádzajúcich náležitostí, obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý záznam vyhotovil, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.

Obecný úrad nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti Obecného úradu v rozpore s právnymi predpismi.

Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, Obecný úrad takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, Obecný úrad záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

Sťažnosť podaná Obecnému úradu telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažností začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou, Obecný úrad sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží. Sťažnosť podaná Obecnému úradu elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Utajenie totožnosti sťažovateľa

Totožnosť sťažovateľa je Obecný úrad povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.

Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, Obecný úrad o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažností bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie Obecný úrad nie je príslušný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.

Dokumenty na stiahnutie