Preskočiť na obsah

Sociálne služby

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Obec Nová Polhora môže poskytnúť svojim občanom jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu nevyhnutných a mimoriadnych nákladov, životných potrieb, ktoré nemôžu uhradiť zo svojich bežných príjmov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Novej Polhore. Občan je v hmotnej núdzi, ak si nemôže vlastným pričinením zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav

Potrebujete:

  • občiansky preukaz
  • doklady o príjme žiadateľa a členov rodiny
  • žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Lehota na vybavenie:

  • do 30 dní

Poplatok:

  • bez poplatku

Legislatíva

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

Opatrovateľská služba

Obec Nová Polhora zabezpečuje opatrovateľskú službu, ktorú môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v obci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Či je žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu, posudzuje posudkový lekár na základe vyjadrenia zmluvného lekára žiadateľa, prípadne správ od odborných lekárov, ktorých žiadateľ navštevuje.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

Potrebujete:

  • žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
  • návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby od lekára
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

Lehota na vybavenie:

  • do 30 dní

Poplatok:

  • 3,10 € za 1 hodinu poskytovania terénnej opatrovateľskej služby

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Dokumenty na stiahnutie