Preskočiť na obsah

Overovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj.

Potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícku knižku alebo povolenie na pobyt pre cudzinca,
 • listinu k podpisu

Lehota vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • 2,00 € / každý podpis


V prípade overenia podpisu chorých a bezvládnych občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Novej Polhore, buď osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 055/6958348

Osvedčenie listiny

Osvedčovaním kópií listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny.Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.


Potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • originál listiny a jej fotokópiu

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcou pracovníčkou

Poplatok:

 • 2,00 € / každá začatá strana originálu

Obec nevykonáva osvedčenie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

.

Legislatíva
Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov