Preskočiť na obsah

Obecné nájomné byty

Podmienky prideľovania obecných nájomných bytov

Požiadavky na žiadateľa:

  • fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne,
  • mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienky príjmu podľa ods. a),
  • žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt v obci Nová Polhora,
  • ku dňu podpísania nájomnej zmluvy musí žiadateľ dosiahnuť vek 18 rokov,
  • žiadateľ musí preukázať, že má stály príjem z trvalého pracovného pomeru, podnikateľskej činnosti, alebo dôchodku,
  • do zoznamu žiadateľov môže byť zaradený len jeden člen rodiny, to znamená, že v prípade ak žiadosť podajú súčasne manžel a manželka, jeden zo žiadateľov nebude do zoznamu zaradený,
  • žiadateľ nesmie mať vlastnícky alebo nájomnícky vzťah k inému bytu alebo rodinnému domu,
  • žiadateľ a osoby s ním bývajúce musia mať splnené všetky záväzky voči obci,
  • v prípade, že po schválení zoznamu žiadateľov tento nebude obsahovať dostatočný počet žiadateľov na pridelenie všetkých bytov, môže byť do zoznamu žiadateľov zaradený aj žiadateľ s trvalým pobytom mimo obce Nová Polhora, pri splnení ostatných podmienok definovaných vyššie,
  • žiadateľ, ktorému bude pridelený nájomný byt, je povinný pred podpisom nájomnej zmluvy uhradiť na osobitný účet Obce Nová Polhora finančnú zábezpeku za užívanie bytu vo výške nájomného za 6 mesiacov.

Spôsob výpočtu nájmu v obecných nájomných bytoch:

N = A / B x B¹ + C

kde:

N – výška mesačného nájomného

A – výška mesačnej splátky úveru poskytnutého na výstavbu bytov

B – celková podlahová plocha bytov v m²

B¹ – podlahová plocha konkrétneho bytu v m²

C – 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu – osobitný rezervný fond