Preskočiť na obsah

Obec Nová Polhora patrí do pôsobnosti matričného úradu obce Kráľovce.

Adresa:

Matričný úrad Kráľovce

Kráľovce 196

044 44 Kráľovce

Tel.: 055/6958102

E-mail: obeckralovce@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok07:30 – 12:0013:00 – 15:30
Utorok07:30 – 12:0013:00 – 15:30
Streda07:30 – 12:0013:00 – 17:00
Štvrtoknestránkový deň
Piatok07:30 – 12:00

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.

Rodný list

Poplatok

 • 1,50 € za každý exemplár

Zápis novorodenca:

 • ak sú rodičia zosobášení: na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukaz
 • ak rodičia nie sú zosobášení: na matričný úrad prídu obaja rodičia predložia svoje rodné listy a občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode,vdova predloží úmrtný list manžela  

Sobášny list

Poplatok

 • 1,50 € za každý exemplár

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:

 • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
 • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky
 • ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec.

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva:

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

 • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – tzv. delegovanie sobáša

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

 • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
 • za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostilované; listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/; pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Úmrtný list

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:

 • predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch,
 • dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby,
 • úkon nie je spoplatnený.

Osobitná matrika

Ak matričná udalosť (narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie) nastala v cudzine, zapisuje sa do osobitnej matriky.
Osobitná matrika je zriadená pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.
Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis.
Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého miesta pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého niekto z najbližších pozostalých.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatňované.

Predkladané doklady:

 • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada

Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!

Preberanie žiadostí o výpis a odpis z registra trestov

Potrebujete

 • Výpis: kolok (4,00 €), poplatok 1,50 €, občiansky preukaz
 • Odpis: horeuvedené náležitosti + potvrdenie zamestnávateľa

Výpis z registra trestov
Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Generálna prokuratúra ho vydá na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená.

Odpis z registra trestov
Podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov § 15 orgány prokuratúry SR, matričné úrady a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoba a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby. Na iný účel sa odpis fyzickým osobám nevydáva.

Odpis RT vydaný oprávnenej osobe slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Legislatíva
Zákon č. 154/1994 Zb. o matrikách