Preskočiť na obsah

Hrobové miesto

Hrobové miesto

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.
Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde sa uzavrie zmluva o prenájme hrobového miesta. Pri uzavretí zmluvy je potrebné na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná  skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové  miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu.


Dĺžka tlecej doby:

  • hrob – 10 rokov
  • hrobka – 20 rokov

Cintorínske poplatky: za jednotlivé typy hrobových miest na dobu desať rokov

  • jednohrob      110 x 245 cm                                                   17,00 €
  • dvojhrob        210 x 245 cm                                                   34,00 €
  • trojhrob         310 x 245 cm                                                   51,00 €
  • detský hrob   80 x 140 cm, 90 x 200 cm                                 7,00 €
  • urna                                                                                          3,50 €
  • prepožičanie hrobového miesta pre zosnulého

bez trvalého pobytu v obci                                                   250,00 €

uloženia pozostatkov zosnulého bez trvalého

pobytu v obci na hrobové miesto prenajaté

občanom obce                                                                       100,00 €

  • uloženia urny ostatkov zosnulého

bez trvalého pobytu v obci                                                      34,00 €

  • Pri presiahnutí stanovenej šírky hrobového miesta o viac ako 50 cm bude počítaná sadzba ako u viac početnejšieho hrobového miesta.

Potvrdenie o účasti na pohrebe:

Potvrdenie o účasti na pohrebe (vybavovanie pohrebu) vydáva obecný úrad na počkanie.Legislatíva
Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve