Preskočiť na obsah

Evidencia stavieb

Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného a orientačného čísla

Obec Nová Polhora v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného čísla.


Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete:

  • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku 
  • geometrický plán so zameraním adresného bodu budovy

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete:

  • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
  • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

Poplatky: bez poplatku

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Košiciach, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností.

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Dokumenty na stiahnutie