Preskočiť na obsah

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva

Činnosť obce Nová na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR a registra je preneseným výkonom štátnej správy. Jej výkon riadi Ministerstvo vnútra SR.

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti obce Nová Polhora pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje, túto skutočnosť nahlási Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • bez poplatku

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.  Prechodný pobyt je na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov. Prechodný pobyt môže občan kedykoľvek počas jeho trvania zrušiť. Ak tak neurobí, pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • bez poplatku

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať Obecný úrad o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.

Potrebujete:

 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení úžívacieho práva, ak bolo vydané.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • bez poplatku

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu  vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte vystavuje Obecný úrad občanovi na žiadosť.

Potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
 • občan v zastúpení predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Poplatok:

 • 5,00 €

Legislatíva
Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dokumenty na stiahnutie