Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
12. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2022 − 29. mája 2022
Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. JANA DURKÁČOVÁ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 12.05.2022 do 30.05.2022. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/Jana Durkáčová
Dátum uloženia: 12. mája 2022
Odberná lehota: 29. mája 2022
Miesto uloženia: Slovenská pošta Kráľovce
Odosielateľ: ÚPSVaR - Košice
Adresát: Jana Durkáčová

Prílohy

Žiadne prílohy.