NÁVRH VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č.03 Územného plánu obce

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2018