Preskočiť na obsah

#9739

Adresa
, , 95, Nová Polhora
Stav
Prijaté

Pripomienky k obstarávaniu Zmien a doplnkov 04 ÚPN-O Nová Polhora. V lokalite č.2-Balka sa navrhuje zmena časti plochy (koridor pre odvodňovací kanál a okraj plochy bývania v RD) na plochu účelovej cesty slepo ukončenej a chodník. Žiadam o jednoznačné, adresné vymedzenie a spresnenie časti plochy určenej na zmenu v lokalite č.2-Balka. Ďalej žiadam vysvetlenie ako bude vyriešené ukončenie slepej ulice z dôvodu, že v zmysle stavebného zákona je povinnosť slepú ulicu ukončiť slučkovym objazdom. Taktiež vyzývam obec aby ostala zachovaná plocha na odvodňovací kanál tesne pred jej vyústením do vodného toku Balíka. V prípade nepriaznivého počasia resp. prívalových dažďov vzniká riziko zaplavovania pozemkov v blízkosti odvodňovacie ho kanála. Apelujem na zástupcov obce Nová Polhora aby boli dodržané závery, ktoré vyplynuli z prerokovania na obecnom zastupiteľstve ohľadom Zmien a doplnkov 04 ÚPN-O Nová Polhora, kde bolo garantované zo strany starostu obce, poslancov obce ako aj spracovateľom oznámenia o strategickom dokumente Ing.arch. Buraka, že nedôjde k zmene účelu plochy odvodňovacieho kanála ani jeho redukcii. Nickel