Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

Okresný úrad Prešov – ROZHODNUTIE – „Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce“

ID: VV/OÚ Prešov/Rozhodnutie/LPP Š.Bohdanovce

13.9.2022

Prílohy

Popis

Navrhovaná činnosť, „Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce“, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, na parcelách , reg. C č. 3081/22, 3081/21, 3081/20, 3081/19, 3081/15, 3121/1, katastrálne územie Šarišské Bohdanovce sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením spojenej s kolaudáciou stavby

ID: STK_dodatočné povolenie zmeny stavby/kolaudácia stavby

8.9.2022

Prílohy

Popis

LPP Nová Polhora – STAVBA S6: Logistický areál, stavebný objekt SO6.01.1 – Hlavný stavebný objekt 1 (budova STK), SO6.02.2 – Sadové úpravy (v rozsahu pre STK), SO6.04.2 – Vnútroareálový rozvod plynu (prípojka nahradená zásobníkom), SO6.06.1 – Rozvod elektrickej energie NN

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Nová Polhora – začatie konania o námietkach proti chybám

ID: VV/obnova katastrálneho operátu/námietkové konanie

6.9.2022

Prílohy

Popis

Začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Nová Polhora

Kolaudačné rozhodnutie – VN – Trafo – S6

ID: KR_VN_Trafo_S6

7.6.2022

Prílohy

Popis

Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania

stavebný objekt: SO 6.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T5-S6, SO 6.05.2 Transformovňa T5-S6