Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

Zverejnené
7. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. októbra 2021 − 24. októbra 2021
Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 07.10.2021 do 24.10.2021. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021
Dátum uloženia: 7. októbra 2021
Odberná lehota: 24. októbra 2021
Miesto uloženia: Pošta Kráľovce
Odosielateľ: Okresný úrad Košice - okolie
Adresát: Milan Durkáč

Prílohy