Preskočiť na obsah

Zoznam nezaplatených hrobových miest

Upravené
05. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. októbra 2018

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a článku 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nové Polhora č. 01/2015 právo užívat’ hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Upozorňujeme príbuznych, že prevádzkovatel’ pohrebiska má právo vypovedat’ nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu.

Preto zverejňujeme tento zoznam nezaplatených hrobových miest na zrušenie a žiadame o upresnenie údajov k nižšie uvedeným hrobovým miestam.

Po uplynutí doby 3 rokov, v prípade nezáujmu budeme považovat’ túto skutočnost’ ako nezáujem o prenájom alebo zachovanie hrobového miesta a tým aj súhlas na jeho zrušenie, alebo na prenájom inému záujemcovi o toto hrobové miesto.

Vyzývame touto cestou nájomcov hrobových miest, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Obecný úrad Nová Polhora, Nová Polhora 95 z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy.