Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. mája 2021