Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie…

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júna 2019