Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. júna 2019